Gambar Sampul Bahasa Indonesia · Bab 2 Kegiatan Ekstrakurikuler
Bahasa Indonesia · Bab 2 Kegiatan Ekstrakurikuler
Novi Kussuji Diah

22/08/2021 08:51:59

SMP 7 KTSP

Lihat Katalog Lainnya
Halaman
27Cakap Berbahasa Indonesia Kelas VIIPerhatikan gambar berikut ini!Disiplin dan percaya diri merupakan wujud aktualisasi diri pribadi yangdidambakan siswa. Wujud aktualisasi ini dapat diasah melalui berbagai kegiatandi sekolah. Contohnya, siswa ikut aktif dalam kepramukaan, PMR, penelitianilmiah remaja, ataupun kegiatan ekstrakurikuler lainnya.Kamu dapat mengetahui kegiatan di berbagai sekolah dari mendengarkanberita. Kegiatan yang dilakukan misalnya berlatih kepramukaan. Salah satupetugas upacara dalam kepramukaan adalah pembaca teks perangkat upacara.Teks perangkat upacara dibacakan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kamujuga dapat menuangkan pengalamanmu sebagai petugas upacara dalam suratyang dikirim kepada temanmu.Dokumen PenerbitIIIKegiatan Ekstrakurikuler
28Pelajaran III Kegiatan EkstrakurikulerKegiatan kepramukaan, PMR, olahraga, penelitian ilmiah, ataupunekstrakurikuler sering diberitakan melalui media cetak dan elektronik sepertisurat kabar, majalah, televisi, dan radio. Kamu dapat mengetahui cerita atauketerangan mengenai kejadian atau peristiwa melalui pemberitaan. Kamu jugamemperoleh informasi ataupun pengalaman orang lain.A.Dengarkan berita Gerakan Pramuka Gelar ”Jumat Bersih” yang dibacakan olehgurumu. Kemudian, catatlah pokok-pokok berita. Coba, ingat kembali pokok-pokokberita berdasarkan pembahasan Pelajaran II!Mendengarkan BeritaKamu akan mendengarkan dan menuliskan kembali berita yang dibacakandalam beberapa kalimat.3 Teks Mendengarkan (halaman 154)Bercerita atau mendongengkan sebuah cerita atau dongeng memerlukankeahlian atau bakat khusus. Secara sederhana keahlian bercerita bisa dipelajari.Misalnya bercerita secara urut, yang berarti menceritakan kisah dengan patokanurutan waktu (kronologis).Menuliskan Pokok-Pokok BeritaSetelah mendengarkan, kamu dapat menuliskan pokok-pokok berita.Ikuti langkah-langkah menyusun pokok-pokok berita berikut.1.Menyimak atau mendengarkan berita dengan saksama.2.Mencatat pokok-pokok berita yang didengarkan.Pokok-pokok berita merupakan jawaban 5W + 1H.3.Mengubah setiap pokok berita menjadi beberapa kalimat.4.Menyusun beberapa kalimat menjadi paragraf yang padu.Bercerita dengan Alat PeragaKamu akan bercerita atau mendongeng menggunakan alat peraga. Kamujuga akan menggunakan peribahasa.B.Lakukan kegiatan berikut ini!1.Diskusikan dengan temanmu mengenai pokok-pokok berita GerakanPramuka Gelar ”Jumat Bersih”!2.Catatlah pokok-pokok berita berdasarkan hasil diskusi!3.Tulislah isi berita tersebut dalam beberapa kalimat!
29Cakap Berbahasa Indonesia Kelas VIIKegiatan bercerita atau mendongeng akan lebih hidup jika penceritamenggunakan alat peraga. Alat peraga ini dapat berupa boneka kaos tangan,kostum boneka, gambar-gambar, atau tokoh-tokoh cerita atau dongeng yangdilambangkan, seperti wayang kulit, wayang golek, muppet show atau disertaijuga alunan musik melalui tape recorder. Pendongeng tinggal memainkan volumesuara, mimik (perubahan raut muka, wajah), ekspresi (penghayatan tokoh),ataupun gesture (gerak tangan).Sebelum kamu bercerita, pahami terlebih dahulu cerita berikut ini!Kalong Terbang MalamPada zaman dahulu, kalong mencari makan padasiang hari. Sama dengan hewan-hewan lainnya. Iasuka makan buah-buahan, terutama buah-buahanyang ranum. Sayap yang tebal dan kuat memudah-kannya terbang dari sebuah pohon ke pohon yanglain. Gigi yang tajam memudahkannya mengunyahbiji-bijian yang keras.Karena kelebihannya itu, kalong menjadisombong. Ia selalu berkumpul sesamanya, tidak maubergaul dengan hewan-hewan lainnya, seperti bangsaburung dan bangsa kera.Suatu ketika, kera yang menjadi ketua bangsahewan datang ke rumah kalong.”Maaf, aku mengganggu kebahagiaanmu, kalong,”kata kera. ”Besok seluruh hewan akan bergotongroyong di kebun ini. Membersihkan sampah yangmenyumbat aliran air. Kamu lihat sendiri ’kan, air yangtersumbat itu menggenangi kebun sehingga pohon-pohon tidak tumbuh subur.””Apa katamu?” tanya kalong mendekat sambilmengepakkan sayap. ”Kamu lihat sendiri ’kan. Akuini makhluk bersayap, tidak sama dengan bangsamu.Kamu tidak berhak memerintah aku. Perintahlahbangsamu sendiri!”Tak berapa lama kemudian, seekor burung jalakhinggap di pohon tempat berkumpulnya kalong-kalongitu.”Maaf, kalong, aku mengganggu kebahagiaan-mu,” katanya mendekati kalong yang sedang tertawa.”Besok semua burung akan bergotong-royong dikebun kita. Membasmi ulat-ulat yang menggerogotibuah-buahan. Bukankah buah-buahan yang hampirranum itu busuk karena ulat-ulat itu?””Apa katamu? Bergotong-royong? Kamu lupa ya,aku ini bukan bangsa burung. Lihat ini, gigi-gigiku!” ujarkalong sambil memperlihatkan gigi-giginya yang tajam.”Kamu tidak berhak memerintah aku. Perintahlahbangsamu yang tidak punya gigi!” tambah kalongdiiringi tawa teman-temannya. Kalong berlaku sepertiraja kaya.Burung jalak utusan bangsa burung itu punmeninggalkan tempat itu dengan kecewa.Keesokan harinya, pagi-pagi benar seluruh hewanyang tinggal di kebun itu serempak bekerja. Kera yangmemimpin hewan berkaki empat memindahkansampah yang menumpuk. Sampah itu dikumpulkan disuatu tempat lalu dibakar. Burung jalak terbang ke sanakemari, mengawasi teman-temannya yang bekerja.Ada yang membersihkan ulat buah nangka, yanglainnya membersihkan ulat-ulat buah jambu. Rugimenentang laba, jerih menentang boleh itulahperibahasa yang cocok untuk mereka.Pada musim berikutnya, pohon-pohon di kebun itutumbuh subur. Tak ada buah-buahan yang busuk. Buah-buahan itu seperti tersenyum memperlihatkan warnakuning kemerah-merahan atau cokelat kehitam-hitaman.Aromanya sangat merangsang hewan yang kebetulanlewat. Tergerak hati kera dan jalak untuk bergotong-royong memetik buah-buahan yang sedap itu.”Hai, bangsa hewan dan burung, besok kitabergotong-royong memetik buah-buahan,” seru keradan jalak berkeliling.Hari itu adalah hari yang dinanti-nanti. Semuahewan yang hidup di kebun itu bekerja keras, me-ngerahkan tenaga memetik buah-buahan yang ranum.Buah-buahan itu dikumpulkan di suatu tempat, laludipestakan bersama-sama. Mereka sangat gembira,bermain dan bernyanyi-nyanyi. Setelah itu, merekapulang membawa sisa-sisa makanan untuk keluarga-nya.Bangsa kalong terheran-heran mendapati buah-buahan yang ranum habis terpetik.”Pasti ulah bangsa kera dan burung,” gerutunyasambil menahan lapar. Kemudian ia segera terbangmenuju rumah kera dan burung.
30Pelajaran III Kegiatan Ekstrakurikuler”Hai, kera! Mengapa kamu tidak mengajakku ikutmemetik buah-buahan? Aku ’kan bangsa hewan!”gertaknya di depan kera.”Lho, katanya kamu punya sayap, jadi kamuadalah bangsa burung. Mintalah buah-buahan kepadabangsa burung!” jawab kera tenang.”Hai, burung! Mengapa kamu tidak mengajakkumemetik buah-buahan? Aku ’kan bangsa burung!” katakalong sambil membusungkan dada di depan jalak.”Lho, katanya kamu punya gigi. Jadi, kamu bukanbangsa kami,” ujar jalak sambil tersenyum. Kalongkecewa. Ternyata apa yang ditanam, itulah yangtumbuh.Dengan rasa malu, kalong dan kawan-kawannyaterbang meninggalkan jalak dan kera. Sejak peristiwaitu, kalong tidak mau mencari makan pada siang hari,tetapi sembunyi-sembunyi pada malam hari. Hal inidikarenakan kalong tidak dapat menaruh muka.Sumber: Cerita Rakyat dari Bali 3, Made Taro, 2003A.Lakukan kegiatan berikut!1.Bentuklah kelompok diskusi di kelasmu! Satu kelompok dapatberanggotakan enam siswa.2.Diskusikan tentang pokok-pokok cerita tersebut! Pokok-pokok ceritadigunakan untuk memahami isi cerita sehingga kamu dapat berceritadengan baik.3.Siapkan alat peraga yang dapat mendukung cerita!4.Berlatihlah bercerita dalam kelompok. Usahakan bergiliran. Gunakanalat peraga yang telah disiapkan!5.Tunjuklah wakil tiap-tiap kelompok untuk bercerita di depan kelompoklain. Gunakan juga alat peraga. Usahakan tiap-tiap kelompokmendapatkan giliran bercerita!6.Komentarilah kelompok yang telah selesai bercerita!Cerita ”Kalong Terbang Malam” di depan menggunakan beberapa peribahasa.Perhatikan kutipan kalimat berikut!Kalong berlaku seperti raja kaya.Kalimat di atas merupakan contoh peribahasa yang memiliki arti perilaku kalongyang sangat sombong.Tahukah kamu, apa yang dimaksud dengan peribahasa?Macam-Macam PeribahasaPeribahasa biasa digunakan untuk menyindir atau memperindahbahasa. Kata-kata dalam peribahasa merupakan susunan yang pasti dantidak dapat diubah. Bentuk peribahasa antara lain sebagai berikut.1.Pepatah adalah jenis peribahasa yang berisi nasihat atau ajaran dariorang tua.Contoh:a.Air tenang menghanyutkan berarti orang pendiam, tetapi banyakilmu.b.Setinggi-tinggi bangau terbang, hinggapnya ke kubangan juga berartiwalaupun ke mana juga seseorang pergi, kelak tentu kembali kenegeri sendiri.2.Perumpamaan adalah jenis peribahasa yang berisi perbandingan yangmenggunakan kata seperti, sebagai, bagai, bak, atau laksana.
31Cakap Berbahasa Indonesia Kelas VIIContoh:a.Seperti pungguk merindukan bulan berarti mengharap-harapkansesuatu yang tidak mungkin tercapai.b.Bagai makan buah si malakama, dimakan ibu mati, tak dimakan bapakmati berarti serba sulit dalam menentukan sikap atau tindakan.3.Pemeo adalah jenis peribahasa yang dijadikan semboyan.Contoh:a.Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul berarti seia sekata, senasibsepenanggungan.b.Patah sayap, bertongkat paruh berarti tidak berputus asa.B.Kerjakan latihan berikut!1.Temukan peribahasa pada cerita ”Kalong Terbang Malam” di depan!2.Tentukan arti peribahasa tersebut!3.Tentukan jenis peribahasa tersebut!Membacakan Teks Perangkat UpacaraKamu akan membacakan berbagai teks perangkat upacara dengan intonasiyang tepat.Cara membacakan berita seperti yang sudah kamu dengarkan berbedadengan cara membacakan teks perangkat upacara. Bagaimanakah cara mem-bacakan teks Pembukaan UUD ’45, teks janji siswa, dan teks doa? Pada waktumembacakan teks Pembukaan UUD ’45 dan teks janji siswa, kamu harus mem-bacakan dengan penuh semangat. Kalimat-kalimatnya harus diucapkan denganjelas.Pada waktu membacakan teks doa, kamu harus membacakan dengankhusyuk, lambat atau tidak tergesa-gesa. Selain itu, lafal dan intonasi yangdigunakan harus jelas dan tepat.Membacakan Teks Perangkat UpacaraKamu dapat membacakan teks perangkat upacara dengan baik. Perhatikanhal-hal berikut.1.Gunakan lafal (pengucapan) yang tepat!2.Gunakan intonasi atau lagu kalimat yang tepat!3.Bersikaplah dengan wajar dan tenang!4.Arahkan sesekali pandanganmu kepada pendengar!5.Gunakan volume suara yang jelas, tetapi jangan terlalu keras!6.Bacakan teks perangkat upacara dengan lancar dan dengan kecepatanyang wajar!
32Pelajaran III Kegiatan EkstrakurikulerBagaimanakah pembacaan teks Pembukaan UUD ’45 yang dilakukan oleh temanmu?Apakah temanmu telah membacakan teks itu dengan penuh semangat? Bagaimanapula dengan lafal dan intonasi yang digunakan? Coba, kemukakan pendapatmu!B.Ikuti langkah-langkah berikut ini!1.Bagilah anggota kelas atau kelas menjadi tiga kelompok!Kelompok I meminjam teks pembukaan UUD ’45.Kelompok II meminjam teks doa.Kelompok III meminjam teks janji siswa.2.Salinlah teks tersebut dalam buku tulis!3.Tandailah teks perangkat upacara dengan tanda-tanda intonasi!Kamu dapat menandai teks perangkat upacara dengan cara-cara berikut.a.Bacalah teks perangkat upacara dengan cermat!b.Tandailah teks perangkat upacara dengan tanda:1) tandauntuk intonasi naik,2) tandauntuk intonasi turun,PEMBUKAANUNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIATAHUN 1945Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan olehsebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidaksesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailahkepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyatIndonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yangmerdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkanoleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas,maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan NegaraIndonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpahdarah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskankehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yangberdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, makadisusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunanNegara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmatkebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta denganmewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.A.Kerjakan kegiatan di bawah ini!1.Seorang di antara teman-temanmu akan membacakan teks PembukaanUUD ’45.2.Perhatikan dengan baik pembacaan teks Pembukaan UUD ’45 tersebut!
33Cakap Berbahasa Indonesia Kelas VII3) tanda –––– untuk nada datar,4) tanda / untuk berhenti sebentar, dan5) tanda // untuk berhenti lama atau untuk tanda titik.c.Berlatihlah membacakan teks perangkat upacara sesuai dengantanda-tanda yang kamu tulis!4.Bacakan dengan baik teks perangkat upacara di depan kelas!5.Buatlah simpulan tentang perbedaan cara membaca ketiga teksperangkat upacara tersebut. Sampaikan hasil simpulan itu kepadateman-temanmu!Menulis Surat PribadiKamu akan menulis surat pribadi dengan memperhatikan sistematika suratdan bahasa yang komunikatif. Kamu juga akan menggunakan imbuhan -idan -kan.Kegiatan mendengarkan berita atau membacakan teks untuk orang lainmerupakan cara berkomunikasi. Demikian juga, kegiatan menulis surat pribadimenjadi sarana komunikasi. Pernahkah kamu menulis surat pribadi kepadasahabat atau saudaramu? Bagaimana bahasa yang kamu gunakan dalam surat?Apakah menggunakan bahasa baku atau bahasa santai?Cermatilah contoh surat pribadi berikut ini!Surabaya, 24 September 2007Yts. Saskia PermatasariJalan Apollo 35MedanSalam kangen . . . .Hai, Saskia . . . apa kabar? Bagaimana kabar paman, bibi, dan si jahil, Andika?Semoga keluarga Medan dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, saya dan keluarga diSurabaya dalam keadaan sehat.Selamat, ya. Kata paman, kamu diterima di SMP Harapan Bangsa yang terkenalmemiliki prestasi dan ekstrakurikuler yang hebat. Oh, iya, kamu ikut ekstrakurikulerapa? Cerita dong, mungkin kegiatan ekstrakurikuler kamu sama dengan saya. Nah,kita bisa bertukar pengalaman. Kita bisa saling membantu.Saya diterima di SMP Pancasila. Teman-teman baruku sangat menyenangkan.Saya lebih mudah bergaul. Kamu tahu sendiri, ’kan? Saya pemalu dan tidak percayadiri. Saya harus berusaha membuka diri dan bergaul dengan teman-teman. Sekarangsaya aktif di PMR (Palang Merah Remaja) sekolah. Saya akan menceritakan hal-halmenarik yang saya dapatkan selama menjadi anggota PMR.Saya tertarik mengikuti PMR karena saya berharap bisa membantu teman,keluarga, atau tetangga yang sakit. Hari pertama masuk PMR saya merasa tidakingin masuk lagi. Kakak pembina galak-galak.”Kalian harus patuhi semua peraturan yang telah ditentukan oleh pembina.Selain itu, kalian harus jalani semua perintah pembina. Ingat, tidak bolehmenggerutu!” kata salah seorang pembina.
34Pelajaran III Kegiatan EkstrakurikulerBadanku sudah gemetar. Padahal, kata-kata itu hanya untuk menguji mentalkami. Oh, iya kamu ingat ’kan saat kamu membentak saya. Itu, saat saya memecahkangelas kaca. Saya pikir kamu benar-benar marah. Ternyata, hanya menggertak saja.Lama-kelamaan saya terbiasa. Saya mengikuti semua kegiatan dengan perasaansenang. Saya sudah bisa membalut luka, membuat drakbar (itu lho, alat untukmengangkat orang sakit), cara menangani orang pingsan, pokoknya lengkap deh.Bahkan, saya dijuluki suster oleh teman-teman.Ada hal memalukan yang pernah saya lakukan saat latihan. Ceritanya, sayadan Sari (temanku di PMR) bertugas menjaga Pos 2 saat latihan di luar sekolah.Nah, pada saat kami bercakap-cakap, seorang anak kecil terjatuh dari sepeda.Lututnya berdarah, hatiku berdesir. Kamu tahu ’kan saya takut dengan darah.Saya hanya diam terpaku.”Andini, cepat obati adik ini!” Sari memangkunya. Anak itu mengaduhkesakitan. Saya masih diam karena bingung.”Ayo, cepat hentikan darahnya!” Saya semakin gugup.”Ya, sudah! Ambilkan kapas dan obat biar saya yang bersihkan luka danmengobatinya.” Sari dengan cekatan membersihkan dan mengobati luka anak itu.Anak itu berterima kasih, kemudian berlalu. Sari hanya memandang saya dengankecewa.”Maafkan saya, Sari. Saya takut darah, tapi jangan bilang kepada kakakpembina, ya. Saya malu.” Saya menunduk lama sekali dan saya berjanji akanmemberanikan diri apa pun yang saya hadapi untuk menjadi PMR sejati.Nah, kamu sudah dengarkan ceritaku. Saya tunggu ceritamu pasti lebih seru.Sudah dulu ya, Sas. Kapan-kapan kita sambung lagi.Bye . . . .Saudaramu,AndiniPerbedaan Surat Resmi dengan Surat PribadiSurat resmi memakai bahasa resmi. Bagian-bagiannya lengkap yangterdiri atas kepala surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran, hal/perihal,alamat surat, salam pembuka, kalimat pembuka surat, isi surat, kalimatpenutup surat, salam penutup, dan tembusan.Selain itu, surat resmi juga harus taat aturan dalam hal sistematikadan penggunaan kaidah tata bahasa.Surat pribadi merupakan surat yang dibuat oleh seseorang atas namapribadi dan ditujukan kepada orang lain, seperti saudara atau temandengan tujuan tertentu. Surat pribadi memiliki ciri-ciri antara lain:1.bahasa yang digunakan kurang memperhatikan kaidah tata bahasabaku Indonesia;2.bentuk surat bebas, tidak mengikuti aturan bentuk surat resmi; dan3.bersifat pribadi.Surat pribadi memiliki bagian penting, yaitu alamat, salam pembuka,kalimat pembuka surat, isi surat, kalimat penutup surat, dan penutup.Surat pribadi juga dilengkapi tanda tangan dan nama terang.
35Cakap Berbahasa Indonesia Kelas VIIA.Buatlah surat balasan kepada Andini dengan ejaan yang baik dan benar. Ingatlahbagian-bagian surat pribadi!B.Tukarkan surat balasan yang kamu buat dengan surat balasan yang dibuat temanmu.Suntinglah surat tersebut! Hal-hal yang perlu disunting antara lain:1.kelengkapan bagian-bagian surat;2.kesesuaian isi surat dengan surat sebelumnya; dan3.penggunaan pilihan kata dan ejaan yang benar.Kamu sudah memahami dan menyusun surat pribadi. Ada bagian-bagianpenting yang harus kamu tuliskan. Coba, bandingkan bagian-bagian suratpribadi tersebut dengan contoh surat berikut ini!C.Lakukan kegiatan berikut ini!1.Coba, bandingkan contoh surat pribadi dengan surat resmi di depan!2.Carilah persamaan antara surat pribadi dan surat resmi tersebut!3.Carilah perbedaan antara surat pribadi dan surat resmi tersebut!Jika kamu membaca kembali contoh surat pribadi di depan, kamu akanmenemukan penggunaan imbuhan -i dan -kan.SMP TAMAN HARAPANJalan Bunga 10, YogyakartaTelepon (0274) 7947274Nomor: 23/SKP-TH/Kepsek/IX/0724 September 2007Perihal: UndanganLampiran : –Yth. Orang tua/Wali siswaDengan hormat,Dengan surat ini kami mengundang orang tua/wali siswa dalam rangkasosialisasi kegiatan ekstrakurikuler. Sosialisasi kegiatan ekstrakurikuler akandilaksanakan padahari, tanggal : Rabu, 26 September 2007,pukul: 08.00 wib–selesai,tempat: Aula SMP Taman Harapan.Kami mengharap orang tua/wali siswa hadir tepat waktu. Atas perhatiandan kehadiran orang tua/wali siswa, kami ucapkan terima kasih.Hormat kami,Hari Suryanto, M.Pd.Kepala Sekolah
36Pelajaran III Kegiatan EkstrakurikulerCermati kutipan kalimat-kalimat berikut ini!1.”Kalian harus patuhi semua peraturan yang telah ditentukan oleh pembina.”2.”Ayo, cepat hentikan darahnya!”Imbuhan apakah yang melekat pada kata-kata bercetak miring itu?Bagaimanakah proses pembentukannya? Coba, jelaskan dan berdiskusilahdengan temanmu! Hasil diskusi tersebut cocokkan dengan uraian berikut.Fungsi dan Makna Imbuhan -i dan -kanKata patuhi dibentuk dari kata dasar patuh ditambah imbuhan -i.Kata hentikan dibentuk dari kata dasar henti ditambah imbuhan -kan.Imbuhan -i dan -kan berfungsi membentuk kata kerja yang menyatakanperintah (kata kerja imperatif).Imbuhan -i digunakan untuk menyatakan makna sebagai berikut.1.'perintah membubuhkan atau memberi yang tersebut pada kata dasar'Contoh:Tanami pekarangan ini dengan tanaman apotek hidup!2.'perintah melakukan pekerjaan yang tersebut pada kata dasar secaraberulang-ulang'Contoh:Bului ayam itu sampai bersih!3.'perintah membuat jadi . . . (kausatif)'Contoh:Lunasi iuran kegiatan ekstrakurikulermu sekarang!Imbuhan -kan digunakan untuk menyatakan makna sebagai berikut.1.'perintah melakukan pekerjaan untuk orang lain (benefaktif)'Contoh:Bacakan laporan kegiatan OSIS minggu ini!2.'perintah melakukan perbuatan yang menyebabkan jadi . . . (kausatif)'Contoh:Hijaukan lingkungan sekolahmu dengan tanaman!3.'perintah membawa ke . . .'Contoh:Kemarikan peralatan P3K itu!Makna apakah yang ditunjukkan oleh kata patuhi dan dapatkan?D.Kerjakan latihan berikut!1.Daftarlah kata-kata berimbuhan -i dan -kan yang terdapat dalam suratpribadi yang dibuat Andini di depan!2.Tentukan fungsi imbuhan -i dan -kan dalam kata tersebut!3.Tentukan makna imbuhan -i dan -kan dalam kata tersebut!4.Tuliskan jawabanmu dalam bentuk seperti berikut!Kata Berimbuhan -iFungsiMakna
37Cakap Berbahasa Indonesia Kelas VIIE.Kerjakan latihan berikut!1.Buatlah sebuah surat pribadi. Gunakan kata-kata berimbuhan -i dan-kan dengan tepat!2.Tukarkan surat pribadi yang kamu buat dengan surat pribadi temansebangkumu!3.Catatlah kata-kata berimbuhan -i dan -kan yang digunakan temanmu!4.Tentukan makna dan fungsi imbuhan -i dan -kan pada kata-kata yangtelah kamu catat!Imbuhan -i dan -kan dalamKata Kerja Transitif dan Intransitif1.Imbuhan -i dan -kan dapat digabung dengan imbuhan lain sepertiberikut.me-ime-kanber-kandi-idi-kanter-kanter-i2.Imbuhan di atas berfungsi membentuk kata kerja.3.Kata kerja yang dibentuk oleh ketujuh imbuhan di atas termasuk katakerja transitif dan intransitif.Kata kerja transitif adalah kata kerja yang memerlukan kehadiranobjek jika digunakan dalam kalimat.Kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak memerlukankehadiran objek.Kata Berimbuhan -kanFungsiMaknaRangkumanSiaran berita merupakan agenda rutin dalam siaran televisi atau radio. Dalamsehari berapa kali kamu menyimak berita dari televisi atau radio? Pada waktumenyimak berita tersebut, sebaiknya kamu mencatat pokok-pokok beritanyajuga. Pokok-pokok berita (5W + 1H) akan memudahkan kamu jika menuliskankembali isi berita tersebut.Berbagai berita yang kamu dengarkan dapat kamu ceritakan kepada oranglain. Kamu dapat bercerita dengan menggunakan alat peraga. Alat peragaberfungsi memperjelas isi cerita yang diceritakan. Selain itu, alat peragadigunakan untuk menarik pendengar. Kamu harus bercerita dengan lafal,intonasi, mimik, dan gesture yang tepat.
38Pelajaran III Kegiatan EkstrakurikulerPelaksanaan upacara bendera memerlukan beberapa perangkat upacara.Perangkat upacara antara lain teks Pembukaan UUD’45, teks doa, atau teks janjisiswa. Pada waktu membacakan teks Pembukaan UUD’45, petugas tersebutmembacakan dengan suara lantang dan intonasi yang tepat.Menjadi petugas upacara tentu memberi pengalaman tersendiri bagimu.Pengalamanmu tersebut dapat kamu ceritakan kepada sahabat penamu melaluisurat. Surat yang kamu tulis termasuk jenis surat pribadi. Surat pribadi memilikiciri antara lain bahasa yang digunakan santai, bentuk surat bebas, tidak sepertisurat resmi. Kamu juga dapat menggunakan kertas surat yang bergambar.Evaluasi Pelajaran III4 Teks Mendengarkan (halaman 155)Kerjakan soal-soal berikut ini!1.Dengarkan pembacaan berita oleh gurumu berikut ini!Setelah mendengarkan, kerjakan latihan berikut!a.Tentukan pokok-pokok berita tersebut!b.Tuliskan kembali isi berita tersebut dalam beberapa kalimat!2.Tulislah surat pribadi kepada sahabatmu tentang kegiatanmu di sekolah,gunakan kata-kata berimbuhan -i dan -kan!3.Pilihlah cerita dongeng yang kamu kuasai!a.Siapkan alat peraga seadanya yang mendukung cerita dongengmu!b.Ceritakanlah dongeng tersebut kepada guru dan teman-temanmu didepan kelas!4.Apakah arti peribahasa berikut ini!a.Datang tak berjemput, pulang tak berhantar.b.Rezeki elang takkan dimakan musang.Coba, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Kemudian, renungkanjawaban tersebut. Jika jawaban kamu secara keseluruhan mencapai 75% mampu,berarti kamu menguasai kompetensi yang diajarkan. Jika jawaban kamu secarakeseluruhan mencapai 75% tidak mampu, berarti kamu belum menguasaikompetensi yang diajarkan. Berlatihlah dengan tekun!1.Mampukah kamu menuliskan kembali berita yang dibacakan dalambeberapa kalimat?2.Mampukah kamu bercerita dengan alat peraga?3.Mampukah kamu membacakan berbagai teks perangkat upacara denganintonasi yang tepat?4.Mampukah kamu menulis surat pribadi dengan memperhatikan sistematikasurat dan bahasa yang komunikatif?Refleksi